Registration

  Registration form

  Accept and submit your application

  REGULAMIN imprezy sportowej: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness WBBF-WFF 03.04.2022 Zblewo

  Address:
  Hala Sportowa Zblewo,
  ul. Kościerska 39,
  83-210 Zblewo.
  Poland

  Entry Fees:
  250zł for main category + 200zł for additional categories.

  Event management recommends the following accomodation:
  "Dworek Tucholski", Address: Leśna 6, 83-210 Zblewo, GPS:53.926067, 18.311751, tel: +48 696 091 069. Cost: 120 zł per night for a double bedroom, breakfast included.
  "Gościniec Konopielka", Address: Osiedle Dębowe 4, ZBLEWO, tel: +48 792 922 326. Cost: 120 zł per night for a double bedroom, breakfast 20zł per person.

  REGULAMIN imprezy sportowej: MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS WBBF WFF 03.04.2022 Zblewo
  1. Organizatorem MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS WBBF WFF 03.04.2022 Zblewo (dalej Zawody) jest Federacja WBBF-WFF Polska.
  2. Zawody odbędą w Hali Sportowej (obok szkoły), ul. Kościerska 39, 83-210 Zblewo
  3. Zawody nie są imprezą masową.
  4. Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny Zawodów. Osoba odpowiedzialna za organizację to Wojciech Nadolski oraz współorganizator Gmina Zblewo.
  5. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie hali w czasie trwania Zawodów.
  6. Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez organizatora i posiadają specjalne identyfikatory.
  7. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu Zawodów, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora Zawodów, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
  8. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Zawodach, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu Zawodów, oraz poleceń służb porządkowych.
  9. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
   -nie wnoszenie materiałów łatwopalnych na teren Zawodów
   -palenie papierosów odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu
   -na teren Zawodów jest zakaz wnoszenia szklanych opakowań itp.
   -na terenie Zawodów jest zakaz spożywania alkoholu
   -na teren Zawodów jest zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych
   -na teren Zawodów jest zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wyrządzić krzywdę w jakikolwiek sposób drugiej osobie
  10. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników Zawodów, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).
  11. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Zawody.
  12. Wstęp do hali, gdzie odbywają się zawody i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów identyfikatora. Toalety dla publiczności znajdują się w oddzielnej części budynku.
  13. Szatnie z których będą korzystać zawodnicy oraz korytarze po których będą się poruszać zawodnicy/zawodniczki zostaną zabezpieczone folią malarską, a więc prosimy wszystkich uczestników o to by uważać, aby nie uszkodzić folii ochronnej, ponieważ ona zabezpiecza ściany przed zabrudzeniem bronzerami. Tym samym BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI , nie opieranie się o ściany , nie siadanie na deske wc będąc wysmarowanym bronzerem itp. Będą ręczniki papierowe do Waszej dyspozycji więc można wszystko zabezpieczyć . Osoby , które zlekceważą zalecenia będą odpowiadały za wyrządzone szkody na drodze cywilno-prawnej, która poprowadzi GRUPA PRAWNA GOLDWIN
  14. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
  15. Uczestnicy Zawodów Decydują się na udział w zawodach na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz wszelkie możliwe trudności i zagrożenia. Organizator NIE PONOSI odpowiedzialności za poniesione przez uczestników urazy fizyczne, psychiczne bądź straty materialne. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i ubranie.
  16. WERYFIKACJE Kulturystyka i Fitness - odbędą się 02.04 od godz. 19:00 oraz w dniu 03.04 o godz. 9:00 w miejscu zawodów - Hali Sportowa (obok szkoły), ul. Kościerska 39, 83-210 Zblewo.
  17. Uczestnik powinien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie zaświadczające o jego zdolność do startu w Zawodach, w przypadku braku powyższego zaświadczenia zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji w kategorii DISABLED&WHEELCHAIR jest przedłożenie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  18. Osoby małoletnie uczestniczą w Zawodach na wyłączną odpowiedzialność opiekunów!
  19. Osoby niepełnoletnie, które zgłoszą swoją obecność na Zawodach proszone są o pisemną zgodę rodziców oraz posiadania legitymacji szkolnej.
  20. Osoby przebywające na terenie zawodów bez zgody organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu Zawodów, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji oraz interwencji ochrony oraz służb porządkowych.
  21. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator ma obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
  22. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych.
  23. Każdy zawodnik/zawodniczka jest zobowiązany do zgłoszenia swojej obecności wypełniając i wysyłając FORMULARZ REJESTRACJI, który jest do pobrania na stronie www.wbbf-wff.pl/rejestracja-zawodnikow-zawodniczek/
  24. Opłaty:
   250 zł kategoria + 150zł kolejna kategoria.
   Od 2022 roku obowiązkowe jest zakupienie licencji WBBF. Więcej informacji na stronie licencje.
   Zgłoszenie będzie zatwierdzone po wpłacie wpisowego w ciągu 7 dni.W dniu zawodów opłata za pierwszą kategorię wynosi 300zł.

   Startujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby startu w Zawodach.
   Startujący wyraża zgodę na publikacje zdjęć z zawodów z jego wizerunkiem!
   Osoby towarzyszące koszt 50zł – możliwość wejścia na backstage, maksymalnie jedna osoba (trener, obsługa techniczna) do zawodnika/zawodniczki, jedzenie i picie.

   Dane do przelewu:
   KLUB SPORTOWY WBBF-WFF POLSKA ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański
   Nr konta BGŻ BNP PARIBAS: 10 16001462 1834 1930 8000 0001

  25. Każdy zawodnik, który w rywalizacji wykorzystuje utwór muzyczny, jest zobowiązany przesłać go na adres e-maile: info@wbbf-wff.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i kategorią startową
  26. KATEGORIE Mistrzostw Polski w Kulturystyce i Fitness WBBF-WFF 03.04.2022 Zblewo wraz z kryteriami ocen w zakładce KATEGORIE WBBF-WFF na stronie www.wbbf-wff.pl (u dołu strony). Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii w kategorie OPEN w przypadku obecności mniej niż 3 zawodników w kategorii.
  27. Zawodnik/zawodniczka wybiera kategorię w której będzie występował w trakcie wysłania zgłoszenia , ostatecznie na weryfikacji.
  28. W trakcie zawodów nie będzie możliwości zmiany lub dopisania kategorii. Prosimy o przemyślane wybory kategorii startowych.
  29. Numery startowe wieszamy po prawej stronie.
  30. Każdy zawodnik/zawodniczka przyjeżdża na swój własny koszt.
  31. Organizator poleca bazę noclegową u naszych partnerów (dla zawodników rabat!):
   Dworek Tucholski Zblewo tel 696 091 069.
   Gościniec Konopielka tel 792 922 326, Zblewo
  32. WSTĘPNIE jako godzinę rozpoczęcia rywalizacji sportowej wyznacza się godz. 11.00. Szczegółowy harmonogram Zawodów zostanie udostępniony w miejscu zawodów i na stronie wydarzenia na FB, po zamknięciu list startowych.
  33. Zawodnik/zawodniczka lub trener (dotyczy klubów dziecięcych) ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej wniosku, o udzielenie informacji w sprawie uzyskanej punktacji i notach sędziowskich. Noty mogą być podane wyłącznie liczbowo, bez przypisanych nazwisk sędziów. Wszelkie sprawy sporne będą wyjaśniane po zakończeniu zawodów drogą listowaną bądź mailową. Zawodnik/zawodniczka ma prawo ubiegać się do wglądu tylko i wyłącznie swoich not. Federacja zastrzega sobie czas na odpowiedź na złożony wniosek - 30 dni. Wniosek taki powinien być skierowany do sekretariatu federacji i wysłany na adres: Klub Sportowy WBBF WFF Polska ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański lub info@wbbf-wff.pl .
  34. Osoby postronne, zawodnicy oraz trenerzy nie mają możliwości wglądu do not sędziowskich oraz list kalkulacyjnych w trakcie zawodów. Osoby będące w sekretariacie w trakcie zawodów nie mają obowiązku udzielania żadnych informacji.

  ZAŁĄCZNIKI do pobrania:
  1) Wzór oświadczenia RODO oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

  2) Oświadczenie COVID-19

  Dodaj muzykę w formacie MP3  Visits:166 Total: 148591