REGULAMIN imprezy sportowej: Debiuty WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 Zblewo

 1. Organizatorem Debiutów WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 ZBLEWO jest Federacja WBBF-WFF Polska.
 2. Debiuty WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 odbędą w Hala Sportowa Zblewo, adres: ul. Kościerska (przy szkole), 83-210 Zblewo
 3. Debiuty WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 ZBLEWO nie jest imprezą masową.
 4. W zawodach może wziąć udział osoba która nie startowała wcześniej w zawodach federacji WBBF WFF bez względu na to czy startowała w zawodach innej federacji.
 5. Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny imprezy. Osoba odpowiedzialna za organizację to Wojciech Nadolski oraz współorganizator Gmina Zblewo.
 6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie hali w czasie trwania Debiutów WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 ZBLEWO
 7. Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez organizatora i posiadają specjalne identyfikatory.
 8. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, oraz poleceń służb porządkowych.
 10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
  -nie wnoszenie materiałów łatwopalnych na teren imprezy
  -palenie papierosów odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu
  -na teren imprezy jest zakaz wnoszenia szklanych opakowań itp.
  -na terenie imprezy jest zakaz spożywania alkoholu
  -na teren imprezy jest zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych
  -na teren imprezy jest zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wyrządzić krzywdę w jakikolwiek sposób drugiej osobie
 11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).
 12. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 13. Wstęp do hali, gdzie odbywają się zawody i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów identyfikatora. Toalety dla publiczności znajdują się w oddzielnej części budynku.
 14. Szatnie z których będą korzystać zawodnicy oraz korytarze po których będą się poruszać zawodnicy/zawodniczki zostaną zabezpieczone folią malarską, a więc prosimy wszystkich uczestników o to by uważać, aby nie uszkodzić folii ochronnej, ponieważ ona zabezpiecza ściany przed zabrudzeniem bronzerami. Tym samym BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI , nie opieranie się o ściany , nie siadanie na deske wc będąc wysmarowanym bronzerem itp. Będą ręczniki papierowe do Waszej dyspozycji więc można wszystko zabezpieczyć . Osoby , które zlekceważą zalecenia będą odpowiadały za wyrządzone szkody na drodze cywilno-prawnej , która poprowadzi GRUPA PRAWNA GOLDWIN
 15. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 16. Uczestnicy Debiutów WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 ZBLEWO Decydują się na udział w zawodach na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz wszelkie możliwe trudności i zagrożenia. Organizator NIE PONOSI odpowiedzialności za poniesione przez uczestników urazy fizyczne, psychiczne bądź straty materialne. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i ubranie.
 17. WERYFIKACJE odbędą się 28 maja 2021 od godz. 18 do 22 w miejscu zawodów – Hala Sportowa Zblewo, adres: ul. Kościerska (przy szkole).
 18. Uczestnik powinien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie zaświadczające o jego zdolność do startu w Debiutach WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 ZBLEWO, w przypadku braku powyższego zaświadczenia zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji w kategorii DISABLED&WHEELCHAIR jest przedłożenie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 19. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów!
 20. Osoby niepełnoletnie, które zgłoszą swoją obecność na Debiutach WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 30 maja 2021 ZBLEWO proszone są o pisemną zgodę rodziców oraz posiadania legitymacji szkolnej.
 21. Osoby przebywające na terenie zawodów bez zgody organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji oraz interwencji ochrony oraz służb porządkowych.
 22. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator ma obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 23. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych.
 24. Obowiązują te same kategorie jak na Mistrzostwach Polski WBBF-WFF.
 25. Każdy debiutant może wziąć udział w Mistrzostwach Polski jak i w Pucharze Europy które odbywają się tego samego dnia
 26. Każdy zawodnik/zawodniczka jest zobowiązany do zgłoszenia swojej obecności wypełniając i wysyłając FORMULARZ REJESTRACJI, który jest do pobrania na stronie www.wbbf-wff.pl/rejestracja-zawodnikow-zawodniczek/
 27. Opłaty:
  250 zł kategoria + 200zł kolejna kategoria.
 28. Zgłoszenie będzie zatwierdzone po wpłacie wpisowego w ciągu 7 dni.
  Osoby towarzyszące koszt 30zł – możliwość wejścia na backstage, maksymalnie jedna osoba (trener, obsługa techniczna) do zawodnika/zawodniczki. Dane do przelewu:
  KLUB SPORTOWY WBBF-WFF POLSKA ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański
  Nr konta BGŻ BNP PARIBAS: 10 16001462 1834 1930 8000 0001
 29. Startujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby startu w imprezie.
 30. Startujący wyraża zgodę na publikacje zdjęć z zawodów z jego wizerunkiem!
 31. Każdy zawodnik, który w rywalizacji wykorzystuje utwór muzyczny, jest zobowiązany przesłać go na adres e-maile: info@wbbf-wff.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i kategorią startową
 32. KATEGORIE Debiuty WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness 2021 ZBLEWO wraz z kryteriami ocen w zakładce KATEGORIE WBBF-WFF na stronie www.wbbf-wff.pl (u dołu strony). Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii w kategorie OPEN w przypadku obecności mniej niż 3 zawodników w kategorii.
 33. Zawodnik/zawodniczka wybiera kategorię w której będzie występował w trakcie wysłania zgłoszenia, ostatecznie na weryfikacji.
 34. W trakcie zawodów nie będzie możliwości zmiany lub dopisania kategorii. Prosimy o przemyślane wybory kategorii startowych.
 35. Każdy zawodnik/zawodniczka przyjeżdża na swój własny koszt.
 36. Organizator poleca bazę noclegową u naszych partnerów:
  Dworek Tucholski Zblewo tel 696 091 069. Koszt 120 zł pokój dwuosobowy ze śniadaniem
  Gościniec Konopielka tel 792 922 326, Zblewo koszt 120 zł pokój dwuosobowy plus 20 zł śniadanie od osoby!
 37. WSTĘPNIE jako godzinę rozpoczęcia rywalizacji sportowej wyznacza się godz. 10.00. Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie udostępniony w miejscu zawodów i na stronie wydarzenia na FB, po zamknięciu list startowych.
 38. Zawodnik/zawodniczka lub trener ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej wniosku, o udzielenie informacji w sprawie uzyskanej punktacji i notach sędziowskich. Noty mogą być podane wyłącznie liczbowo, bez przypisanych nazwisk sędziów. Wszelkie sprawy sporne będą wyjaśniane po zakończeniu zawodów drogą listowaną bądź mailową. Zawodnik/zawodniczka ma prawo ubiegać się do wglądu tylko i wyłącznie swoich not. Federacja zastrzega sobie czas na odpowiedź na złożony wniosek – 30 dni. Wniosek taki powinien być skierowany do sekretariatu federacji i wysłany na adres: Klub Sportowy WBBF WFF Polska ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański lub info@wbbf-wff.pl .
 39. Osoby postronne, zawodnicy oraz trenerzy nie mają możliwości wglądu do not sędziowskich oraz list kalkulacyjnych w trakcie zawodów. Osoby będące w sekretariacie w trakcie zawodów nie mają obowiązku udzielania żadnych informacji.

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:
1) Wzór oświadczenia RODO oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

Visits:38 Total: 127543