Rejestracja zawodników / zawodniczek

 

  Formularz rejestracji

  Zaakceptuj poniższy regulamin i wyślij swoje zgłoszenie.

  REGULAMIN imprezy sportowej: Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness WBBF-WFF 30.10.2022 Skarszewy

  • Organizatorem Pucharu Polski w Kulturystyce i Fitness WBBF-WFF 30.10.2022 Skarszewy (dalej Zawody) jest Federacja WBBF-WFF Polska.
  • Zawody odbędą w Skarszewskiem Centrum Sportu, Kościerska 11d, 83-250 Skarszewy
  • Zawody nie są imprezą masową.
  • Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny imprezy. Osoba odpowiedzialna za organizację to Wojciech Nadolski oraz współorganizator Gmina Zblewo
  • Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie hali w czasie trwania Zawodów
  • Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez organizatora i posiadają specjalne identyfikatory.
  • Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
  • Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, oraz poleceń służb porządkowych.
  • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
   -nie wnoszenie materiałów łatwopalnych na teren imprezy
   -palenie papierosów odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu
   -na teren imprezy jest zakaz wnoszenia szklanych opakowań itp.
   -na terenie imprezy jest zakaz spożywania alkoholu
   -na teren imprezy jest zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych
   -na teren imprezy jest zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wyrządzić krzywdę w jakikolwiek sposób drugiej osobie
  • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).
  • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
  • Wstęp do hali, gdzie odbywają się zawody i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów identyfikatora. Toalety dla publiczności znajdują się w oddzielnej części budynku.
  • Szatnie z których będą korzystać zawodnicy oraz korytarze po których będą się poruszać zawodnicy/zawodniczki zostaną zabezpieczone folią malarską, a więc prosimy wszystkich uczestników o to by uważać, aby nie uszkodzić folii ochronnej, ponieważ ona zabezpiecza ściany przed zabrudzeniem bronzerami. Tym samym BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI , nie opieranie się o ściany , nie siadanie na deske wc będąc wysmarowanym bronzerem itp. Będą ręczniki papierowe do Waszej dyspozycji więc można wszystko zabezpieczyć . Osoby , które zlekceważą zalecenia będą odpowiadały za wyrządzone szkody na drodze cywilno-prawnej, która poprowadzi GRUPA PRAWNA GOLDWIN
  • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Uczestnicy Zawodów Decydują się na udział w zawodach na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz wszelkie możliwe trudności i zagrożenia. Organizator NIE PONOSI odpowiedzialności za poniesione przez uczestników urazy fizyczne, psychiczne bądź straty materialne. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i ubranie.
  • WERYFIKACJE Kulturystyka i Fitness - odbędą się 30.10 od godz. 9:00 do 10:30 w miejscu zawodów - w Skarszewskiem Centrum Sportu, Kościerska 11d, 83-250 Skarszewy
  • Uczestnik powinien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie zaświadczające o jego zdolność do startu w Zawodach, w przypadku braku powyższego zaświadczenia zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji w kategorii DISABLED&WHEELCHAIR jest przedłożenie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
  • Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów!
  • Osoby niepełnoletnie, które zgłoszą swoją obecność na Zawodach proszone są o pisemną zgodę rodziców oraz posiadania legitymacji szkolnej.
  • Osoby przebywające na terenie zawodów bez zgody organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji oraz interwencji ochrony oraz służb porządkowych.
  • W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator ma obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
  • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych.
  • Każdy zawodnik/zawodniczka jest zobowiązany do zgłoszenia swojej obecności wypełniając i wysyłając FORMULARZ REJESTRACJI, który jest do pobrania na stronie www.wbbf-wff.pl/rejestracja-zawodnikow-zawodniczek/
  • Opłaty:
   Pierwsza kategoria 250 zł + 170zł kolejna kategoria.
   Od 2022 roku obowiązkowe jest zakupienie licencji WBBF. Więcej informacji na stronie licencje.
   Zgłoszenie będzie zatwierdzone po wpłacie wpisowego w ciągu 7 dni.
   W dniu zawodów opłata za pierwszą kategorię wynosi 300zł.
   Startujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby startu w imprezie.
   Startujący wyraża zgodę na publikacje zdjęć z zawodów z jego wizerunkiem!
   Osoby towarzyszące koszt 50zł – możliwość wejścia na backstage, maksymalnie jedna osoba (trener, obsługa techniczna) do zawodnika/zawodniczki, jedzenie i picie.

   Dane do przelewu:
   KLUB SPORTOWY WBBF-WFF POLSKA ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański
   Nr konta BGŻ BNP PARIBAS: 10 16001462 1834 1930 8000 0001
  • Każdy zawodnik, który w rywalizacji wykorzystuje utwór muzyczny, jest zobowiązany przesłać go na adres e-maile: info@wbbf-wff.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i kategorią startową
  • KATEGORIE Zawody wraz z kryteriami ocen w zakładce KATEGORIE WBBF-WFF na stronie www.wbbf-wff.pl (u dołu strony). Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii w kategorie OPEN w przypadku obecności mniej niż 3 zawodników w kategorii.
  • Zawodnik/zawodniczka wybiera kategorię w której będzie występował w trakcie wysłania zgłoszenia , ostatecznie na weryfikacji.
  • W trakcie zawodów nie będzie możliwości zmiany lub dopisania kategorii. Prosimy o przemyślane wybory kategorii startowych.
  • Numery startowe wieszamy po prawej stronie.
  • Każdy zawodnik/zawodniczka przyjeżdża na swój własny koszt.
  • Organizator poleca bazę noclegową u naszych partnerów (dla zawodników rabat!):
   Dworek Tucholski Zblewo tel 696 091 069.
   Gościniec Konopielka tel 792 922 326, Zblewo
  • WSTĘPNIE jako godzinę rozpoczęcia rywalizacji sportowej wyznacza się godz. 11.00. Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie udostępniony w miejscu zawodów i na stronie wydarzenia na FB, po zamknięciu list startowych.
  • Zawodnik/zawodniczka lub trener (dotyczy klubów dziecięcych) ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej wniosku, o udzielenie informacji w sprawie uzyskanej punktacji i notach sędziowskich. Noty mogą być podane wyłącznie liczbowo, bez przypisanych nazwisk sędziów. Wszelkie sprawy sporne będą wyjaśniane po zakończeniu zawodów drogą listowaną bądź mailową. Zawodnik/zawodniczka ma prawo ubiegać się do wglądu tylko i wyłącznie swoich not. Federacja zastrzega sobie czas na odpowiedź na złożony wniosek - 30 dni. Wniosek taki powinien być skierowany do sekretariatu federacji i wysłany na adres: Klub Sportowy WBBF WFF Polska ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański lub info@wbbf-wff.pl .
  • Osoby postronne, zawodnicy oraz trenerzy nie mają możliwości wglądu do not sędziowskich oraz list kalkulacyjnych w trakcie zawodów. Osoby będące w sekretariacie w trakcie zawodów nie mają obowiązku udzielania żadnych informacji.

  ZAŁĄCZNIKI do pobrania:
  1) Wzór oświadczenia RODO oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku 2) Oświadczenie COVID-19

  Dodaj muzykę w formacie MP3